1339919 311  خون مردگی های حاد زیر ناخن

علت اصلی ایجاد خون مردگی های زیر ناخن ضربه های شدید به ناخن است که لخته های ایجاد شده پس از گذشت مدت کمی به طور طبیعی بر طرف می شوند.
امیر هوشنگ احسانی متخصص پوست و مو گفت:

 

منشا اصلی لخته های زیر ناخن ضربه های شدید است که بر اثر اصابت با ناخن ها ایجاد می شود و در بیشتر واقع به صورت طبیعی درمان می شوند.

ایجاد لخته های ریز ناخن با توجه به شدت و منشا اصلی لخته های زیر ناخن ضربه های شدیدی است که به ناخن اصابت می کند و در بیشتر مواقع به طور طبیعی و در مدت زمانی کوتاه بر طرف می شود.

وی افزود: لخته های زیر ناخن معمولاً بیماری نیستند و بر اثر ضربه های شدید ایجاد می شوند و با کبودی و کدر شدن ناخن ها که ممکن است منشا سایر بیماری ها باشد نباید اشتباه گرفته شود.

احسانی افزود: درمان خون مردگی های حاد زیر ناخن که در مدت زمان طبیعی بر طرف نمی شوند از طریق جراحی و خارج کردن خون انجام می شود.