1001679 652001228163052 1153173231 n درباره تمرین رست پاز بیشتر بد انیم

هدف در این روش رساندن زمان استراحت بین ست به حداقل زمان ممکن می باشد در ضمن در اجرای این حرکت یک حریف تمرینی داشته باشید .این روش تمرینی یک روش تمرینی سنگین می باشد برای نمونه در روش رست پاز می آیم و حرکت پرس سینه با هالتر را انجام میدهیم وقتی به نقطه ای رسیدیم که دیگر انجام دادن حرکت غیر ممکن بود وزنه را روی پایه میگذاریم و به محض اینکه احساس کردیم توانایی انجام دادن حرکت را داریم وزنه را بلند کرده و پرس میکنیم این کار را تا زمانی انجام می دهیم که قادر باشیم تنها یک یا دو تکرار را انجام بدهیم .

هدف در این روش رساندن زمان استراحت بین ست به حداقل زمان ممکن می باشد در ضمن در اجرای این حرکت یک حریف تمرینی داشته باشید .


پیشنهادی:

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84 %D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2  %D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87 %D8%A7  درباره تمرین رست پاز بیشتر بد انیم

آموزش بدنسازی با سیستم Muscle & Fitness Series

همراه با هدیه ویژه :آموزش بدنسازی با رونی کلمن

 naghdi1 درباره تمرین رست پاز بیشتر بد انیمposti1 درباره تمرین رست پاز بیشتر بد انیم

ادامه مطلب آموزش کامل بدنسازی – Muscle and Fitness