1229914 507349356006240 672644303 n سه اشتباه رایج در انجام  حرکت اسکوات

با اینکه در مورد اسکوآت  آموزشهای زیادی وجود دارد ولی  بعضی از اشخاص  در انجام آن دچار اشتباهاتی هستند ،که در تصویر سه اشتباه متداول در انجام این حرکت  نشان داده شده است.

* توجه کنید که در اسکوآت باید کمر صاف باشد و خم شدن کمر درست نیست .

* سر و گردن نباید پایین بیاید و در پوزیشن طبیعی قرار بگیرد .

* پنجه نباید بلند شود و باید کل کف پا بر روی زمین قرار بگیرد .