رقص پای صحیح چگونه است!؟

 

رقص پا رقص پای صحیح چگونه است!؟

رقص پا صحیح

رقص پای صحیح :

رقص پا (جابجایی پا در مبارزه)

اکثر ورزشهای رزمی با وا‍ژه رقص پا (جابجایی پا در مبارزه) آشنایی دارند زیرا جابجایی پاها در اجرای سرعتی و قدرتی تکنیکها بسیار موثر و  مفید میباشد.

رقص پا ، یعنی هنر جابجایی بدن بوسیله پاها به جهت های مختلف بطوری که کمترین انرژی ،مصرف و راحت ترین حالت برای مبارزه ایجاد شود.

در اهمیت رقص پا همین نکته بس که یک مبارزه بدون رقص پا به مانند یک عکس بدون قاب و رنگ است که نه روح دارد و نه زیبایی…

یکی از شیوه هایی که اکثر رزمی کاران در سبک های مختلف انجام می دهند رقص پا غلط می باشد.

یک رقص پای صحیح در سرعت و قدرت انتقال ضربه ها ، دفاع ها و اجرای بموقع تکنیک و تاکتیک بسیار موثر میباشد.

اولا در رقص پا تعادل در زمان های پی در پی از بین میرودو در صورت یکه برای اجرای یک ضربه کارآمد و صحیح در زمان سنجی مناسب مبارز می بایست به زمین چسبیده باشد.

دوم کاهش انرژی و نفس،سوم همانطور که شما هنگام رقص پا برای حریف متحرک متحرک میشوید دیگر اینکه هنگامی که شما رقص پا انجام میدهید و زمانی که از زمین جدا می شوید ممکن است که مورد حمله قرار بگیرید که یکی از شیوه های حمله یعنی زمان حمله زمانی است که حریف هنگام رقص پا از زمین جدا می شود.

کاربرد رقص پای صحیح زمانی است که شما میخواهید با تغییر ریتم و حرکت انفجاری حریف را مورد حمله قرار بدهید و در این زمان است که شما می توانید مطمئن باشید که ضربه و حمله شما به حریف موثر است