واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی۲۰۱۴

 

جام جهانی فوتبال در شهرهای مختلف برزیل در حال برگزاری است. تعداد زیادی از تماشاگران از کشورهای مختلف از جمله ایران با سفر به برزیل، در حال تشویق تیم های ملی شرکت کننده در جام جهانی هستند.

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی ۲۰۱۴ و تصاویری از ایرانیان در برزیل که کمتر دیده شدند همچنین  چهره های جالب ایرانیان  در جام جهانی ۲۰۱۴ رو اینجا میتونید ببینین..

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014 6 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی۲۰۱۴

 چهره های جالب در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

Fan new iran Amazing ir 2 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی۲۰۱۴

چهره های جالب در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

Fan new iran Amazing ir 3 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی۲۰۱۴

چهره های جالب در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014 1 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014

چهره های جالب در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

 

 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی ۲۰۱۴

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014 5 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی ۲۰۱۴

 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی ۲۰۱۴

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014 4 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی ۲۰۱۴

 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی ۲۰۱۴

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014 31 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی ۲۰۱۴

 

 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی ۲۰۱۴

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014 2 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی ۲۰۱۴

 

چهره های جالب در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014 5 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014

چهره های جالب در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

چهره های جالب در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014 5 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014

چهره های جالب در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

 

چهره های جالب در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014 4 واکنش های جالب تماشاچیان ایرانی در جام جهانی 2014

چهره های جالب در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل