پنج روش اصلی ماساژ ورزشی

Preventing marathon injuries with the help of Sports Massage پنج روش اصلی ماساژ ورزشی

ماساژ در بین ورزشکاران حرفه ای یک اصل مهم است ریکاوری،برای رشد، افزایش حجم،افرایش نیرو ، رهایی از استرس و ده ها خاصیت مهم دیگر باعث شده تا ماساژ یکی از ارکان مهم و مکمل در ورزش باشد.

در اینجا پنج روش اصلی ماساژ ورزشی توضیح داده خواهد شد . کاربرد های سه روش اول برای بازیابی استفاده می شود که هدف بازگرداندن ورزشکاران به آمادگی مطلوب است و دو روش دیگر در ارتباط با تمرین های ورزشکار و برنامه های رقابتی او خواهد بود.

پنج روش اصلی ماساژ ورزشی عبارت است از :

۱- بازگشت به حالت اولیه برای بهبود بخشیدن در بازگشت به حالت اولیه جسمانی و روانی پس از فعالیت ورزشی شدید

۲-درمان ترمیمی برای توسعه آمادگی ورزشکاران

۳- توان بخشی برای تسهیل روند ترمیم پس از آسیب و ناتوانی

۴- نگهدارنده برای بهبود روند بازگشت به حالت اولیه پس از فشار های شدید درمان ضعف ها و کمک به حفظ سلامت مطلوب ورزشکاران

۵- مسابقه کمک به ورزشکار برای آمادگی جهت شرکت در یک رقابت ورزشی یا پس از آن با هدف بازگشت به حالت اولیه

ماساژ ورزشی ویژه مسابقه به سه بخش تقسیم می شود :

الف – قبل از مسابقه این نوع از ماساژ به آمادگی جسمانی ، روشی و هیجانی ورزشکار برای شرکت در رقابت کمک می کند.

ب – در بین مسابقه این نوع از ماساژ در بازگشت به حالت اولیه پس از مسابقه کمک می کند در حالی که آمادگی برای راند یا مسابقه بعدی همچنان حفظ شود.

پ – پس از مسابقه این نوع از ماساژ به ورزشکار در بازگشت به رقابت و نیز کمک های اولیه ارجاع به پزشک در صورت آسیب کمک می کند.