مشاهده برچسب

ست نزولی تمرین

ست‌های نزولی:تمرینی برای قوی کردن ماهیچه

ست‌های نزولی:تمرینی برای قوی کردن ماهیچه   ست‌های نزولی:تمرینی برای قوی کردن ماهیچه,یک روش تمرینی هستند. در اجرای تمرینات با این روش، بعدازانجام تمرین سپس

۰۴ شهریور، ۱۳۹۵ بدنسازی